Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - POIG 8.3

 ueban

 

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

 

Program / Priorytet / Działanie

Program: Program Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

 

Ogólne informacje

Celem Działania jest zmiana tej sytuacji w kierunku zwiększania możliwości dostepu do internetu, w szczególnosci do społecznosci lokalnych.

Instytucje, które w ramach Działania otrzymaja dofinansowanie na ten cel, mogą pomóc osobom, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osobom o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osobom niepełnosprawnym. Takie osoby mogą otrzymać dofinansowanie na korzystanie z internetu nawet przez okres 3 lat. Projekt może obejmować również szkolenia z zakresu obsługi komputera, zakup sprzętu i oprogramowania.

 

Beneficjent

Beneficjentami mogą być:

TYP 1:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,
  • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.


TYP 2:

  • Władza Wdrażająca Programy Europejskie.


Przeznaczenie


TYP 1:

 Projekty składające się z następujących komponentów:

  • dotacja całkowicie lub częściowo pokrywająca koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
  • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
  • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
  • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
  • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.


TYP 2:


Projekt systemowy polegający na prowadzeniu działań promocyjnych dla Działania 8.3 i 8.4, informowaniu potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia (organizowanie kampanii informacyjnych, promocji w mediach elektronicznych i tradycyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, udzielanie konsultacji beneficjentom w regionach etc.), prowadzeniu szkoleń dla beneficjentów i osób wykluczonych cyfrowo, wsparciu beneficjentów w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, ewentualnie na wykonaniu ekspertyz związanych z realizacją projektów.

 

Projekt obejmować będzie także wsparcie doradcze i koordynację dla Działania 8.4, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i regionalnych programów operacyjnych.

 

Forma wsparcia

 

Wnioskodawca może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. wydatków kwalifikowalnych. Dotychczasowy wkład własny Wnioskodawcy (15 proc.) nie będzie już wymagany.


Minimalna/Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

UWAGA: Istnieje możliwość otrzymania zaliczki. 

 

 

Infolinia oraz obsługa zgłoszeń

Zgłoszenia - Infolinia & mail - zgloszenia@positvie24.pl

Aktualności

Modernizacja Sieci Komputerowej

Positive Assistance w ramach w spółpracy z 255 warszawską szkołą podstawową, wygrał...

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

W ramach zawartej umowy z Urzędem Gminy w Jaktorowie na realizacje projektu: ...

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Zielonce

Od drugiej połowy sierpnia 2014r rozpoczeliśmy projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu...

System wykrywania i sygnalizacji pożaru dla CIS - GUS

Zakończyliśmy prace nad budową systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaszenia...

Kompleksowa obsługa IT dla Oświaty w Zielonce

 Z przyjemnością informuje iż od 1 stycznia 2015 roku na podstawie zawartej...